January 2020

Tuesday 28th

Jaakko Eino Kalevi
The Lexington, London, UK

Wednesday 29th

Jaakko Eino Kalevi
Mk Gallery, Milton Keynes, UK

February 2020

Saturday 1st

Jaakko Eino Kalevi
POINT EPHEMERE, Paris, France